ஆள் பாதி ஆடை பாதி –
கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா
கா ல் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா
மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா
மனிதன் போன பா தையை மறந்து போகலாமா

புரியா த சில பேர்க்கு புது நாகரிகம்
வருந்தாத பல பேருக்கு இது நாகரிகம்
முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அது நாகரீகம்
இருந்தாலும் போனாலும் ஊர் சொல்ல வேண்டும்
இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும்

-pudhumaipithan

Submitted by: Subba

Photo By:
Submitted by: pudhumaipithan
Submitted on: Thu Aug 20 2015 17:54:24 GMT+0530 (IST)
Category: Non-Original work with acknowledgements
Language: Tamil

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit