ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿತು ನನ್ನಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀತಿ
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವದು ನನಗೆಂಥ ಭೀತಿ!
ಎಲ್ಲಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ!
ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ!
ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರ ಸ್ಮೃತಿ
ಓ ಕನ್ನಡವೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಅಧಿಪತಿ! ನೀನೇ ನನ್ನ ಅಧಿಪತಿ!
-Shilpa V

Photo By:-
Submitted by: Shilpa V
Submitted on: Thu Oct 30 2014 15:13:58 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit