ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ -jasnoor


ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ

ਪਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ

ਤਾਰੇ, ਕਦੇ ਹੀਰੇ ਬਣਦੇ

ਕਦੇ ਫੁਲ,

ਕਾਲੀ ਚਦਰ ਤੇ ਮੋਤੀ ਜਹੇ ਲਗਦੇ

ਮੈਨੁ ਵੇਖਦੇ , ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਝਾੰਕਦੇ

ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ

ਓਹ ਅਪਨੇ ਜੇ ਵਿਛਰ ਗਏ ਕਲ

ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੇਹਡੇ ਦੇ ਉਪਰ ਚਮਕਦੇ

ਹੋੰਦ ਆਪਨੀ ਨੂ ਦਰ੍ਸਾਨਦੇ

ਤੇ ਦੁਰੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ !!

-jasnoor

Photo By:
Submitted by: jasnoor
Submitted on: Mon Nov 11 2013 22:58:05 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: Punjabi

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s