ಕಾಮ್ ನಾ, ಪುರಸತ್ ನಾ.

Photo By:
Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Wed Aug 15 2012 12:49:57 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: ಕೊಂಕಣಿ/Konkani
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)
– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Advertisements