ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ਼ ਨੂ ਚਲੀ

Submitted by: Pyaro
Submitted on: Fri Aug 10 2012 21:28:08 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Punjabi
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit