Archive for July, 2012ஆக்சிஜன் எங்கே?

இப்படியும் ஒரு காலம் வந்தது. மரங்கள் அழிந்தன .முற்றிலும் அல்ல முக்கால் பங்கு இருக்கும்.மனிதன் என்ற மூடர்களினால். அப்போது தன்ணீர் தாரளமாக இருந்தது .
மழையை துரத்திவிட்டு சூரியன் கொழுத்திகொண்டு நின்று ஐஸ்கட்டிகளை தண்ணியாய் மாற்றிக்கொண்டிருந்தது .

பற்றாக்குறை. ஒரு மிகப் பெரிய பற்றாகுறை. ஆக்சிஜன் குறைவு. வியப்பு. வியப்பாகத்தான் இருக்கிறது. மரங்கள் இல்லை. ஆக்சிஜன் குறைவு. மனிதர்களுக்குள் போர் மூண்டு , தண்ணீர் சண்டை வந்து, உணவிலும் வந்து இப்போது ஆக்சிஜனில் வந்து நிற்கிறது. முடிவாக கூட இருக்கலாம். மனிதன் என்ற மூடன். உணவில்லை , உடையில்லை , வீடு இல்லை எல்லாம் எல்லாம் மற்றவனிடம் பிடுங்கிகொள்கிறான் அவனை அடித்து விட்டு.

செயற்கை ஆக்சிஜன் எடுத்து கொள்ளலாம் . எவ்வளவு நாளைக்கு?.. ஆக்சிஜன் என்ன வாத்தா கோழியா துரத்தி துரத்தி பிடிப்பதற்கு . மூச்சு திணறி இறக்கிறார்கள். ஏன் இறந்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். புரியவில்லை. ஆக்சிஜன் கிடைக்க என்ன செய்யலாம்.இதற்கு அதே உத்திதான். ஆக்சிஜன் போர் . மரங்களை அழித்தவ்ன் மூடன்தான்(மனிதன்). அவனுள் ஒன்று தோன்றியது. சுற்றுப்புறத்தில்
ஆக்சிஜன் இருப்பதால் எல்லாரும் சுவாசித்து அவர் அவர்களுக்கு குறைவாக கிடைது இறக்கின்றார்கள். அவர்களை கொன்றுவிட்டால் தமக்கே முழு ஆக்சிஜன் கிடைத்துவிடும் என்ற யோசனை வந்தது. அந்த யோசனை ஊர் முழுவதும் பரவ ஆரம்பித்தது .பிறகென்ன ஒருவனை ஒருவன் வெட்டிகொண்டான். இப்போது ஆக்சிஜன் இங்கே மனிதன் எங்கே??.

-U.S.Aurrobindhan

Submitted on: Mon Jul 23 2012 06:55:09 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Tamil
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)

Submit your own work at http://www.abillionstories.com

Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः ,
क्र्पः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः |

Translation:
Ashwatthaam, Bali, Vyaasa, Hanumaan, Vibhishan,
Kripaacharya and Parashuraam are the seven immortals.

Importance: Mantra for attaining immortality.
More>>
Ashwatthaam: Son of Dronaacharya, slayer of the sons of Pandavas
Bali: Bali Chakravarthi, who was granted the boon by Vishnu that he can have his desire fulfilled of being the next Indra, before merging with Vishnu. He expounds the virtues of valour and charity.
Vyaasa: Author of the Vedas
Hanumaan: Son of Vayu (Air)
Vibhishan: Brother of Ravana
Kripaacharya: Teacher of Parikshit (Grandson of Arjuna)
Parashuraam: Master of all astras (missiles), sastras (handheld weapons) and divine weapons.
Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Wed Jul 18 2012 23:17:48 GMT+0530 (IST)
Category: Mantra/मन्त्र
Language: Sanskrit
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಎ೦ದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Wed Apr 11 2012 22:34:41 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುಲ್ಲು,
ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯ ಹಣೆಗೆ ಕಲ್ಲು.
ಇದರರ್ಥವೇನೆ೦ದು ಕೇಳಿದಳು ಅತ್ತೆ,
ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಹೇಳಿದಳು; ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ

– ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ
-Sahana Harekrishna

Submitted on: Sat Jul 21 2012 08:46:50 GMT-0700 (PDT)
Category: Non-original work with Acknowledgements
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


धृतराष्ट्र उवाच |

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ||
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ||१||

Translation:
1. Tell me, O Sanjaya ! Assembled on Kuruksetra, the centre of righteousness (Dharma), desirous to fight, what indeed did my people and the Pandavas do?

Explanation:
True it is that the two parties were gathered together for battle, but was the influence of Kuruksetra, the sacred centre of religious and spiritual activity
from or old, barren of any result?.Did not the spiritual influence of the spot affect any of the leaders in a way unfavourable to the occurrence of the battle? -is the purport of Dhrtarastra’s question.
Submitted by:
Submitted on: Mon Nov 14 2011 01:54:23 GMT-0800 (PST)
Category: Ancient Wisdom
Language: Telugu
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಅಜ್ನ್ಯಾನವೇ ದೇವರ ಪರಿಭಾಷೆ
ಕಾಣಲಾರದೆತ್ತರದ ದುರ್ಗಮ ಪರ್ವತ
ಜ್ನ್ಯಾನದ ಝೆರನಿಗಳ ನಿರಂತರ ಸ್ರೋತ
ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅನಂತ ಅಭಿಲಾಷೆ
-Devapriya

Submitted on: Thu Jul 19 2012 08:53:13 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ਬਕਰੀ ਦੁਧ ਦੇਵੇਗੀ,
ਪਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮੀੰਗਨਾ ਘੋਲਕੇ.

Submitted by: ਮੁਕਤੀ
Submitted on: Thu Jul 19 2012 10:03:32 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Punjabi
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಕರುವಿನ ಸೆಗಣಿ ಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಾಲದು

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Wed Apr 11 2012 22:33:10 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੀ?
ਕਾਟੋ.
ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾ.

Context of Use: Children’s Poem in Punjabi
-ਮੁਕਤੀ

Submitted on: Wed Jul 18 2012 21:26:25 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Punjabi
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


She is my Love.
She is my Misery.

-देवसुत

Submitted on: Fri Jul 06 2012 06:54:25 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

%d bloggers like this: