Archive for February, 2012ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆಯನು ಅಮ್ಮಾ ನನಗೆ
ಕೊಡಿಸುವೆಯೇನು ನೀನು ?
ಸ೦ತಸದಿ೦ದ ಅರಳಿಸಿ ಮಳೆಯಲಿ
ನಡೆವೆನು ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು !

ಮಳೆಯ೦ಗಿಯನು ಹಾಕಿದರೇನು
ಕೊಡೆಯ೦ತಲ್ಲವು ತಲೆಗೆ
ನನ್ನಯ ಕೊಡೆಯ ಸುದ್ದಿಯು ಹಬ್ಬಲಿ
ಕೇರಿಯ ಮನೆಮನೆವರೆಗೆ !

ಕೊಡೆಯನು ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ
ಗೆಳೆಯರು ನಲಿವರು ಅಲ್ಲಿ
ನನ್ನನು ಕರೆವರು ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆಯ
ಚಿಣ್ಣನೆ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ !

ನೆನೆದಿಹ ಕೊಡೆಯ ಇಡುವೆನು ಸ೦ಜೆಗೆ
ಒಣಗಲು ಮನೆಯಲಿ ಮೂಲೆಯಲಿ
ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಲು ಕನಸಲಿ ಕಾಣುವೆ
ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆಯನು ಶಾಲೆಯಲಿ !
-Prabhakar Hegde

Submitted on: Mon Feb 27 2012 23:17:26 GMT-0800 (PST)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

Advertisements

ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರ ಸುತ್ತಿದವರೆಲ್ಲಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೋ ?

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Sat Jan 14 2012 16:14:03 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಅನ್ಯಾಯದಿ೦ದ ಸ೦ಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅಪ್ಪನದಾದರೂ ಬೇಡ.

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Sat Jan 14 2012 16:12:33 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


चुन्नू मुन्नू दो भाई,
एक रसगुल्ले पे हुई लड़ाई,
चुन्नू बोला, “मैं खाऊँगा”,
मुन्नू बोला, “मैं खाऊँगा”,
मम्मी आई, चपत लगाईं,
आधा तू खा, आधा तू खा |

Context of Use: Poem for Children (बाल कविता)
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Tue Feb 14 2012 17:45:10 GMT-0800 (PST)
Category: Folklore
Language: Hindi
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


चोर चोर

चोर चोर पकड़ो पकड़ो
चारों तरफ से चोर पे लपको
चोर को पकड़ो, मत छोड़ो |

पुलिस पुलिस भागो भागो
चारों ओर पुलिस से भागो
चोर को पकड़ो मत, छोड़ो |

नेता नेता आओ आओ
छूटे हुए चोर के गुण गाओ
चोर की पुलिस से बच जाओ |
-देवसुत

Submitted on: Wed Feb 15 2012 06:02:44 GMT-0800 (PST)
Category: Original
Language: Hindi
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಅನ್ಯಾಯದಿ೦ದ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಉಳಿಯದು, ನ್ಯಾಯದಿ೦ದ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಳಿಯದು.

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Sat Jan 14 2012 16:11:01 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಗುಣವ೦ತೆ ಇರುವ ಗುಡಿಸಲೆ ಸ್ವರ್ಗ

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Sat Jan 14 2012 16:09:28 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗುಣವೇ ಚಿನ್ನ.

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Sat Jan 14 2012 16:08:06 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


ಗುಣ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ತರಬೇಕು, ಮರ ನೋಡಿ ಬಳ್ಳಿ ನೆಡಬೇಕು.

Submitted by: Sahana Harekrishna
Submitted on: Sat Jan 14 2012 16:06:57 GMT+0530 (IST)
Category: Proverb
Language: Kannada
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


He was a Government Auditor by profession. He had four children and suffered from Asthma. Retirement gave him the choice of settling in a place with dry and hot weather to keep his ailment in control.

Never an idler, he took up maintaining the piggy bank monthly deposit accounts of the poor people around him who knew no accounting, at the local post office. For the meager commission he got from the post office, the work involved in maintaining so many accounts was huge, time-consuming, painstaking and required 100% accuracy. But then, he was an Auditor.

To speed up the work, he used the typewriter. He would still save time, even though he used to use only two fingers to type and perhaps one thumb for the space bar. Still, the typing would go on till midnight if not more. And with accounts, as you may know, one needs to be “timely” too apart from being accurate. For commuting between home and post office, he would use the 24-inch Hero cycle, which was well, the only bicycle model sold in those days.

Even with all this, he would be very happy when his grandchildren together with his children would come to visit him during their holidays. It would be a rare occasion when all his four children with grandchildren would create a cacophony in his house. The elders playing scrabble, the little ones playing carrom-board.

The constant worry about accounting and his wife no more, at 77, he was struck with paralysis of the left part of the body. The heart was spared though.

With the help of his son, Ayurveda, and a strong will, he recovered in 6 years – almost completely. So much was his enthusiasm, that he showed off lifting a 3 kg brick with his left hand to his eldest grandson who had to forcibly take away the brick from him lest it fall on his own foot. In this time however, he had to give away his practice of maintaining piggy-bank monthly accounts for others, to another person – a thing which was forced by his son when he found that he was still working on the accounts even after promising to take rest.

After the recovery, with his practice given away, his attention was grabbed by the long earrings worn by the women in television serials. Even though he claimed a weak eyesight, he could still see the earrings on television! He hence gifted each of his sons and one grandson, Rs. 5000/- from his own savings for them to buy long gold ear-hangings for his daughters-in-law. “It should be gold”, he used to say. That perhaps was the last of his savings.

And sometimes, when he wished to see his out-stationed sons, he would feign bad health, send telegrams to them for their quick arrival, and when they reached home to see him, expecting the worse, lo and behold! he would be in the best of health. He loved the cacophony that followed.

On 12th February 2006, he left this worldly world at the age of 88 as a common man.
-हरेकृष्ण आचार्य

Submitted on: Mon Jan 02 2012 05:33:35 GMT-0800 (PST)
Category: Original
Language: English
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

%d bloggers like this: