Archive for June, 2011ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ದನಿಗಳು

ಸದ್ದುಗದ್ದಲದಲಿ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿವೆ
ದನಿಗಳು.
ಬೆಳಕು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿರದೆಡೆ
ಮನ
ಸಾಗುವಾಗ-
ಮಾತೇಕೆ ಮೌನದಲಿ
ಕರಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ೦ಚರದ
ಗೂಡಿನಲಿ
ಕಲರವದ ಗಾನದಲಿ
ದನಿಯದೇ
ತಾಳ

ತಪ್ಪಿದ೦ತಿದೆ.
ಗಿಜಿಗುಟ್ಟುವ
ಹಾದಿಯಲಿ,
ಸರಿಗಟ್ಟದ
ಬದುಕಿನಲಿ,
ಮೌನವೇ
ಗೆಲುವನ್ನು
ಸಿ೦ಗರಿಸಿದೆ.

– ಸಹನಾ ಹರೇಕೃಷ್ಣ

-Sahana Harekrishna

Submitted on: Mon May 23 2011 23:49:49 GMT-0700 (PDT)

Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)


Nagaraj is blind. He has also not taken bath for a long time – it seems.

Dirty and disposed, he sits near a government factory with a aluminium bowl, but his arms are not outstretched asking for alms. Even so, there are a few coins in the bowl – donations from kindly souls. The value of the coins dropped into the bowl, Nagaraj cannot know, because he has no fingers.

He sits at one place the whole day, never moving from one place. He cannot move because he has no legs – rather legs stricken by polio.

But strangely, Nagaraj disappears by night.

Nagaraj is taken to his sisters’ home by his brother-in-law where they take the money collected by Nagaraj and leave him again near the government factory the next day.

I asked Nagaraj whether he dislikes his brother-in-law and sister because they take his money. I was surprised to hear a confident "No". He said – "What will I do with the money? – They give me food and a bath every week."
-देवसुत

Submitted on: Wed Jun 15 2011 06:49:02 GMT-0700 (PDT)

Category: Original
Language: English
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)


Live Another Life
——————

I want to be eternal
I dont want to die
I want to live
Live forever and ever.

How do I live forever ?
Can I live forever ?
How do I do the impossibe?

How do I live forever ?

Whatever I build
has a limited life.
Whatever I put together
shall come apart

I build a body
which shall wither.
I put together a family
which shall come apart.

So what should I do
to live forever ?
Is there a way,
a method to live forever ?

What if I change my body ?
It just might be possible.
But why should i take an adult body
which is already decades old?

What if I exchange my body
with that of a child ?
But the child’s body
will also be years old.

Is it possible to be born again ?
And live another life ?
Ah! I think thats best.
To be born again and live another life.

But if am born again
I shall lose previous memory.
But thats a small price to pay
to live another life.

Oh God! I am already living forever.
Nature has already solved my problem.
I am already living,

living another life…………
-देवसुत

Submitted on: Tue Jun 14 2011 19:44:35 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)


Imagined Worlds
——————-

Can u imagine a desert…
a desert till eternity?
Your feet sore with walking
on the hot painful sand?

And suddenly,
Towers of water approaching,
leaving you no way to escape.
You drown or just about.
Water fills your lungs as you choke.
But a miracle saved you.
You know not how.
Heaving a sigh of relief,
You pick yourself up.
And then you see it dropping…
The nuclear bomb exploded at a mile, and in a microsecond,
your soul stands naked,
your body atomized.
You still see your shadow,
On the wall behind where you stood.

But u want to live again.

You are reborn,
In the womb of a loving mother,
Hearing the sounds of a doting father.
You twist and turn,
soak the love and care,
One day you are released into the world.
You grow under the care,
In this world but you know not where.
And one day you must fly…
The plane is big,
your parents hold you tight.
You look out the window.
The wind beneath your wings,
the rainbow under you,
the sea of white cotton,
the cotton that brings rain,
to a happy farmer.
Life is so beautiful.
But then you see the son of Osama,
sitting in the row beside.
His hands going under his robe…
This time you hear the sound,
And the cries of a thousand people.
Men, women and children.
You wake up and find,
That everyone has died,
But you survived.
Your loving mother, the doting father,
The girl in the seat behind,
shall never again die, perhaps!
But still you survive.
You cry.

Life is a pain. It is hard to earn.
You get up in the morning,
Work till the sun dies.
Money is essential,
the food tastes good.
A holiday is happy.
Your life is choppy.

The vines are old,
the peepal has grown.

Standing on the platform,
You see her on the other side…
The love is mutual.
The train arrives but u decide,
That if she remains there,
when the train leaves,
Then she will be the one.
You would have found,
a friend for life!
So you stand your usual stand.
The train leaves,
with the platform empty.
And there she stands,
The love of your life.

Love is to believe,
And to be believed in.
Love springs life,
And you live another life.
Life is so beautiful.
But then start the riots,
the riots of shame.
The gods shake in fear.
The devil roams the streets.
And you have found as usual,
There shall be no escape.
As you live not, your usual life,
The devil comes,
and knocks on your door.
You cry in silence,
Your loves shake in fear,
but the time has come,
For you to decide.
To let them die in hell,
Or die in your hands,
For die they must.
Sword in hand you kill your love,
Then you kill your another life.
Now, you cry.

Sword in hand you open the door.
You find not one devil but a hundred.
You take down one,
You take down two.
But then a knife pierces through you.
As the knife is in your heart,
The blood spurts out,
first slowly and then fast,
you remember the desert,
you remember the bomb.
Bodies from the aircraft float around.
You remember your mother,
And then the sound.
You remember your love,
standing on the platform.
All in a flash,
they come before your eyes.
In that moment you realize…

Man shall die a horrible death,
Until and unless, he…..
….. Evolves!

As you die,
As your body leaves your soul,
There is a blinding flash.
You wake up in shock.
Out of your imagined world.
And you think,
Was it a myth?
Was it the truth?

-देवसुत

Submitted on: Wed Jun 15 2011 06:39:56 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)

ದಾರಿ -Kannika Hegde


ಬೆಳಗಿನ೦ತೆ
ಸ೦ಜೆ ಬರಲಿ
ಬಿಸಿಲಿನ೦ತೆ
ತ೦ಪು ಇರಲಿ
ಸೂರ್ಯ ಉರಿದು
ಚ೦ದ್ರ ನಲಿದು
ಬದುಕು ಹಸನವಾಗಲಿ.
ಹಾಲ ಹಸುಳೆ
ಅತ್ತು ನಕ್ಕು
ಮುದಿ ಜೀವವ
ತಣಿಸಲಿ
ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ
ಕರೆವುದಿಲ್ಲ
ನಾಳೆ ಎನೊ
ಅರಿವಿಗಿಲ್ಲ
ಸಿಟ್ಟು ಸಿಡಿದ
ದಾರಿಯಲ್ಲೇ
ಹೂವು ತ೦ಪು
ಸೂಸುತಿರಲಿ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ಸರಿವ ಮಾತು
ಕವಿತೆಯಾಗಿ
ಹಾಡುತಿರಲಿ.

– ಕನ್ನಿಕಾ ಹೆಗಡೆ. -Kannika Hegde

Submitted on: Wed Jun 22 2011 23:09:15 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)


ಆಗೊಮ್ಮೆ
ಈಗೊಮ್ಮೆ
ನೆನಪಿನ ಸುರುಳಿ
ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲೆಯ೦ತೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿ
ಹೀಗೇಕೆ ಕಾಡುವೆ ?
ಮರೆಯಲು
ಬಯಸದಿ ಮನ
ಸಹಿಸಲಾರೆ ನೋವು,
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿವೆ
ಏಕೆ ನಯನಗಳಲಿ
ಆ ದಿನಗಳು !
ದೂರವಾದರು ನೀ
ಆ ಪ್ರೀತಿ, ನೆನಪು
ಅನುಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಸ೦ಗಾತಿ
ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ ಕೂಡ
ಹೋದೆಯೆಲ್ಲಿಗೆ ಎ೦ದು
ಕೇಳಲಾರೆ, ಬರುವಿಯಲ್ಲ
ದಿನವೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ
ನನ್ನೀ ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ,
ಈ ಮೌನದಲ್ಲಿ,
ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ
ಇರುವಿಯಲ್ಲ ನೀ,
ಸ೦ಗಾತಿಯಾಗಿ,
ಜೀವನ – ಸ೦ಗಾತಿಯಾಗಿ.

ಸಹನಾ ಹರೇಕೃಷ್ಣ
-sahana harekrishna

Submitted on: Mon Jun 20 2011 23:38:57 GMT-0700 (PDT)

Category: Original
Language: Kannada
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)

%d bloggers like this: