Latest Entries »


ಹುಡುಕುತಿರುವೆನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ
ಕೂಗುತಿರಲು ನನ್ನ ಮೌನವು ನನಗೆ,
ಕನಸಾಗಿವೆ. ಕನಸುಗಳು, ನನ್ನ ಕನಸೊಳಗೆ;
ಏಲ್ಲೋ ಬಂದೀಯಾಯಿತು ನನ್ನ ಮಾತು,
ಮೌನವೆ ಆವರಿಸಿತು ನನ್ನೊಳಗೆ.

ಕಾರಣವ ತಿಳಿಯೆನು ಯಾವ ದೆಸೆಯಿ೦ದ,
ಬಿಡಿಸೆನ್ನನು ಈ ಬಂದೀಖಾನೆಯಿ೦ದ
ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗೆನ್ನನು ಆ ಕಡಲೆಡೆಗೆ
ಕೂಗುತಿರಲು ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ;
ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗೆನ್ನನು ನಿನ್ನ ಜಗದೊಳಗೆ.

ಸೋತಿರುವೆ ನಾನು ಮೌನದಿ ಶರಣಾಗಿ,
ಮುನಿಸಿರುವೆ ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ
ಚುಚ್ಚುತಿರಲು ಆ ನಿ೦ದನೆಗಳು ಮುಳ್ಳಿನ೦ತೆ,
ನಿ೦ದನೆಗಳೇಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನನ್ನನೆ ಮುತ್ತಿಕೊ೦ಡ೦ತೆ.
ಬಿಡಿಸೆನ್ನನು ಈ ಮುಳ್ಳಿನಾ ಪೊದೆಯಿ೦ದ
ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗೆನ್ನನು ಆ ಕಡಲೆಡೆಗೆ,
ಕೂಗುತಿರಲು ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ;
ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗೆನ್ನನು ನಿನ್ನ ಜಗದೊಳಗೆ

ತು೦ಡು,ತು೦ಡಾದ ಈ ಕ್ಷಣವು, ಸಮಯವು; ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ೦ತೆ,
ಮಿಸುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಗಾಳಕ್ಕೆಸಿಕ್ಕ ಮೀನಿನ೦ತೆ,
ನೆನಪಿನ ಅ೦ಗಳವು ನಾನು ತೆರೆದಿಡಲು ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟದ೦ತೆ,
ಬತ್ತಿಹೋಗಿದೆ ಅ೦ಗಳದ ಕೆರೆಯು ಮರಳುಗಾಡಿನ೦ತೆ

ಬಿಡಿಸೆನ್ನನು ಈ ಮೌನದಾ ಗಾಳದಿಂದ,
ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗೆನ್ನನು ಆ ಸು೦ದರ ಕಡಲೆಡೆಗೆ,
ನಿಸಗ೯, ಪ್ರೀತಿಯ ಆ ಸವಿಗಾನದ ಮಾತಿನೆಡೆಗೆ,
ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗೆನ್ನನು ನಿನ್ನ ಜಗದೊಳಗೆ…!

-Shri.Ginde

Photo By:
Submitted by: Shri.Ginde
Submitted on: Thu Apr 13 2017 15:49:16 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Advertisements

ಯುಗಾದಿ -Shri.Ginde


ಬಾಳಿನ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಒ೦ದಾಗಿ ಸವಿಯಲು
ಯುಗಾದಿ, ಚೈತ್ರಮಾಸದ ಗಾನವು
ಚಿಗುರುತಿರಲು ನವ ಚೈತನ್ಯ, ಉಲ್ಲಾಸ ಹಷ೯ವು,
ನವೋದಯ ಈ ಯುಗಾದಿ, ಹೊಸ ವಷ೯ವು

ಚೆಲ್ಲಲೀ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನು
ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವು, ತು೦ಬಲಿ ಬಾಳಲಿ ಹೊಸರುಚಿಯನು
ತಿ೦ದು ನಲಿಯುವಾ ಸ೦ತಸದಲಿ; ಮರೆಯುವಾ ಮತ್ಸರ ನಿಮಿಷದಲಿ
ಸೌರಮಾನವಿರಲಿ, ಚ೦ದ್ರಮಾನವಿರಲಿ; ಪವೋ೯ಲ್ಲಾಸ ಹರಡಿದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಕೈ-ಬಿಸಿ ಹೊಸ ಸ೦ವತ್ಸರ ಕರೆದಿದೆ ತನ್ನೆಡೆ.

ಯುಗಾದಿ ಋತುಗಳ ವೈಭವವು
ವಷ೯ಕ್ಕೊ೦ದು ಹೊಸತು ಜಗದ ಜನನವು
ಮರೆಸಲು ದುಃಖ – ದುಮ್ಮಾನಗಳನು
ತೊಳೆದಿದೆ ಒಳಮನಸಿನ ಕೊಳಕನು

ಬೆರೆಯಲಿ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು, ಸಿಹಿ ಸ೦ತೋಷದಲಿ
ಬೆರೆಯಲಿ ಮನಸುಗಳು, ಋತುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದಲಿ
ಕರುಣಿಸಲಿ ಬಾಳಲಿ ಸುಖ: -ಶಾ೦ತಿಯನು
ಯುಗಾದಿ, ಚೈತ್ರಮಾಸದ ಗಾನವು
ಚಿಗುರುತಿರಲು ನವ ಚೈತನ್ಯ, ಉಲ್ಲಾಸ ಹಷ೯ವು,
ನವೋದಯ ಈ ಯುಗಾದಿ, ಹೊಸ ವಷ೯ವು

ಹೊಸವಷ೯ದ ಆದಿ ಆರ೦ಭಿಸುವಾ ಹಷ೯ದಿ
ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ- ಕೂಡಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ
ಚಿಗುರುತಿರಲು ನವ ಚೈತನ್ಯ, ಉಲ್ಲಾಸ ಹಷ೯ವು,
ನವೋದಯ, ಹೊಸ ವಷ೯ವು “ಯುಗಾದಿ”
ಯುಗಾದಿ.!

-Shri.Ginde

Photo By:
Submitted by: Shri.Ginde
Submitted on: Fri Apr 14 2017 15:09:44 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಮನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿಸು
ಜೀವನ ಬರೀ ಇಂದು ಎಂದು ನೀ ಭಾವಿಸು
ನಿನ್ನ ಹಿತೈಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಳ ಬಂಡಿಯ ನಡೆಸು
ಯಾರು ಜೊತೆ ಇರದಿರಲು ಪ್ರಕೃತಿಯನು ಆಲಂಗಿಸು
ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ನಿಧಾ೯ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮವ ಆಲಿಸು
ಸುಖವಿರಲಿ ದುಃಖವಿರಲಿ ಸಮ ಚಿತ್ತದಿ ಬದುಕ ಸಾಗಿಸು
ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರುವರ ಕೊನೆತನಕ ನೆನಪಿಸು
ನೀ ಸಂತಸವಾಗಿರಲು ನಿನ ನೋಯಿಸಿದವನ ಕ್ಷಮಿಸು
ಈಗಿರುವ ನೋವು ನಾಳೆ ಇರದೆಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸು
ನೀ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಜಗ, ನಿನ್ನ ಹೆದರಿಸಿದರೆ ನೀ ಅಬ್ಬರಿಸು
ಸೋತರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವೆಯಷ್ಟೇ ಗೆಲ್ಲಲು ಮರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು
ಕತ್ತಲಾಗಲು ಹಗಲು, ಈ ರಾತ್ರಿ
ಎಲ್ಲಾ ಮರೆತು ನಿದ್ರಿಸು
ಪ್ರತಿ ಹಗಲು ಹೊಸ ಹಾದಿ ನೀ ಜನಿಸಿದ ನವ ಕೂಸು
ಹೊಸ ಆಟ ಹೊಸ ಪಾಠ ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯಿಸು
ಸಿಹಿ ಇರಲಿ ಕಹಿ ಇರಲಿ ಅನುಭವಗಳ ಕೊಡ ತುಂಬಿಸು
ಅವಕಾಶ ಗಳ ಬಿಡದೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಆನಂದಿಸು
ಬಾಳ ಪಯಣವಿದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವ ನೀ ಅನುಭವಿಸು
ಬದುಕಿದ ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸು
ಎಲ್ಲಾ ದಕ್ಕೂ ಕೊನೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ತೀರಕ್ಕೆ ದೋಣಿ ಹಾಯಿಸು
ಎಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತ ವಿಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅರಸು
-Suki

Photo By:
Submitted by: Suki
Submitted on: Wed Apr 05 2017 14:56:30 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


ಕಾಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು.
ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು.
ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಮುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಇದು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು.

ಕಾಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು….
ಕೂಗಿದರು ಕೇಳದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು.
ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಕಲ್ಲು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ದಾರಿಯೆಂದು.

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಕಾಣದಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲ ಸಾಗಿದೆ
ಪಯಣ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಸರಿ ದಾರಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ
-Vinaya Gowda

Photo By:
Submitted by: Vinaya Gowda
Submitted on: Tue Mar 21 2017 16:28:26 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


हृदये चित्रं ते आलिखितम् , आयासि द्रष्टुं न वा ?
मन्येऽहं पर्याप्तनिमित्तमिदं, त्वामानेतुं न वा !

पुरा यदा त्वां दृष्टवानहं चित्तं मे प्रहृष्टम् ।
त्वद्हृदयानुगतभावदर्शिस्मितं मुखे तव दृष्टम् ।
किं क्षणमेकं यावत्पुनश्च शक्यतेऽनुभवितुं न वा ॥१॥

व्याकुलितं मे जातं हृदयं रोचते न किञ्चिन्मे ।
त्वद्विरहदुःखं न सह्यमाशु आयाहि प्रियतमे ।
किं प्रेरयते गीतमिदं मे त्वां मा मिलितुं न वा ॥२॥
~मेहेरालोक~
-meheralok

Photo By:
Submitted by: meheralok
Submitted on: Thu Dec 15 2016 11:50:58 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: संस्कृत/Sanskrit

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


The Aeroboard was not as fast as the imagination, so it took some time to reach the places.
That it did not touch the ground but floated a feet above, gave the advantage of moving much faster than just walking.
For walking such a distance would take so much time that the motivation to reach itself would die considering the increasing impatience with slower modes of transport.
The distance also would appear so much, only to allow the imagination to work its way, in constructing what was desired to be reached.

The city seemed far, but the distance melted due to the speed reached by the Aeroboard.
The rocky desert stretched far enough for the heat to work its way through me.
The heat became tolerable only due to the wind speed generated by the Aeroboard.
The desire was to reach the city skyline but not enter it, so the Aeroboard stopped accordingly.
The aeroboard understood my contemplation and squared off my desire with it to arrive at the perfect place of tranquility.

from here, where?

and then i saw the rains coming to the forests in the distance which kindled the desire to see the downpour on the trees.
The aeroboard sped towards the treeline. the desire was not to get soaked, so the Aeroboard stopped only to jump up high into the clouds – which was what the desire was.

The sea of cotton clouds hid a rainbow beneath and the wish to get a shower increased, thereby lowering the Aeroboard under the clouds for a brief moment till I saw a sunlit garden of flowers.
While the clouds did not disappear, the opening in them, made the Aeroboard lead me to the garden where the trees rose humongously into the sky, reached perhaps only by a Brontosaurus.

The Aeroboard learnt to stay still, for me to hear the chirps of the various birds feeding their children in the trees, when a roar aroused fear, and the birds flew in fright arriving at the tree again after a doing circle. the Aeroboard too rose in height carrying me with it to ward of any danger. It reflected the caution in me though there was no fear.

Interestingly there were no people around. did that reflect my desire too?
I also did not see any cars or people in the city. That was strange!
and this was a truly fantastic world.

That said, a faint ring was heard in the distance. the slight sound grew louder – slowly reaching a level causing pain in the ear and an, abhorrence intolerable. The Aeroboard suddenly disappeared and the only thing that could be heard was a loud Rring.

The “Aeroboard” video game was programmed to end the immersive reality with a “Rring” to push the gamer out into the real world. Anything greater than 10mins would make the gamer irrecoverably lost to the other world. Physical death though, had never been reported. That the gamer’s conciousness played in the other world while his body rested in deep sleep was something to research about. Better ways to get the consciousness associated back with the body were being studied. Meanwhile, the 10 min immersive reality game “Aeroboard” was becoming a hit and a new source of revenue for entertainment giants.

-हरेकृष्ण आचार्य

Photo By:
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Mon Sep 05 2016 00:00:00 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Dead -देवसुत


Ram Kishan Sharma was a typical example of a poor teacher.

Underpaid and exploited by the school management with work overload but at the same time, his name and great qualifications used by the same management to enhance the name of the school to garner more fees from the next batch of students.

Ram Kishan Sharma was poor, not because of his incapacity of thought or work, but simply because he pardoned many who trampled over his aspirations, and did not take offence when someone just usurped his achievements and put his own name on it.

Ram Kishan Sharma was a typical nice guy, as well as a great teacher – to his students who just adored him, for his teaching of complex concepts would be done in a most simple way. That he was popular with his students, gave another reason to raise the fee by the school management.

It was a great hypocrisy to see plays conducted on great people by the students, encouraged by the management, during the annual day event every year. People such as Radhakrishna, Sir M. Vishweshawariah, who worked selflessly for India would be routinely portrayed, whereas living greats, such as Ram Kishan Sharma, who lived in their midst, alive and kicking, were exploited and unrecognized.

It was only many years later, that came as a surprise, that there was a play depicting Ram Kishan Sharma as a great teacher, at the school’s annual day, by one of his students, who had now grown up enough to recognize the contributions to his life by his teachers. The play ended with a huge applause for the performing group and a citation by the same principal who had very well known Ram Kishan Sharma.

Why did it take such a long time to know Ram Kishan Sharma?

On inquiry it was found that, quite some time back, he left his quite easily curable Tuberculosis, untreated due to poor financial conditions. He was now – Dead.

Photo By:
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Thu Oct 20 2016 21:25:45 GMT+0530 (IST)
Category: Story
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


The thought which every one knows.
sheepishness to believe.
suspicious why!

I m not good. We r not good.
nothing was good in our surroundings.
screwed country.
worsening humans.
No more indications,
haggard life.

The thought which every one knows.
sheepishness to believe.
suspicious why!

The stone became God.
depressed mind.
screwed people.

The thought which every one knows.
sheepishness to believe.
suspicious why!

beyond the peoples view n opinions
oh..! my heart n mind could you stand strongly.
My soul saying you that you only good for your self…
N this matter of truth irritates me daily..!!

The thought which every one knows.
sheepishness to believe.
suspicious why.. why.. why..!!!

-Shri.Ginde

Photo By:
Submitted by: Shri.Ginde
Submitted on: Thu Oct 20 2016 14:49:38 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


dc-indian-02.png
If you (the native) continue to be complacent amid the growing threats of which you may be blissfully unaware, then the consequences would lead to the loss of these resources to outsider hands.

This same paradigm, when seen at an individual level, leads to a society where crab eats crab.

When seen at a collective level (akin to a state within a nation), leads to the natives losing control over their resources to non-natives who migrate from neighbouring areas, causing a reactive violence by the natives against the so-called outsiders.

When seen at a level of a nation, leads to other nations taking political control of the resources by the use of companies and using the “individual corrupt” to keep control over the resources and de-empowering the natives by introducing unjustifiable laws, citing which, the control is maintained over a long period of time – which then causes a reactive violence, called a “freedom” movement in this context.

The root cause is, however, the complacency built in the natives, which leads the outside perception of weakness and emboldens the outsiders to usurp the resources. If this complacency is done away with, then a natural barrier to outsider invasion is formed and the consequent problems over the decades is avoided.

To remove such complacency, it is important to understand this cause and effect relationship and educate ourselves to the root causes of war and peace.

Peace should not mean complacency and war must only be with the earth shattering negative forces that make all humankind regress, since a unity of ALL the other forces is essential to curb the dark forces. Without this unity, darkness will prevail.
-हरेकृष्ण आचार्य

Photo By: Unknown
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Wed Oct 19 2016 09:17:34 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submitOnce upon a time there was a snail, with a big shell around his back. There was only grass around him when he started walking. After a while he met another snail and now they were 1+1=2.

They walked for a while when they saw a big green dome in the distance.

They did not know what it was, but kept walking towards it. A little while later another snail met them and they were now 2+1=3.
All of them now walked towards the big green dome which they still did not know what it was.

A little while later, they met another snail with the same big shell on his back. They were now 3+1=4. And they all started walking towards the big green dome which was now very near and they were able to touch it.

Now they came to know that this big green dome was a cabbage. They were all very happy. They kept touching it with joy with their 2 antennas each, making a total of 8 antennas since they were 4 (2 x 4 = 8).

After much fun and joy, they started eating the cabbage and made holes inside it. After a while of eating, they found a caterpillar inside the cabbage which was also eating the cabbage happily.

The caterpillar did not like the snails and he started to argue with them. A fight broke out due to this and the cabbage shook due to the commotion inside. The fight continued.

Up and far on a tree, a bird was watching the cabbage field and noticed the shaking of one of the cabbages. It flew down to this cabbage, looked inside the holes and found the caterpillar. It put in its beak inside the cabbage, caught the caterpillar and flew away with it to feed its baby.

All the snails, 4 of them, went into their shells to protect themselves from the bird. When they came out they saw the caterpillar missing. Not knowing where the caterpillar had gone, they enjoyed eating the cabbage without making noise.

—-
How was the story?
Good.
What did you like in the story?
The snails and the cabbage shaking.
How many antennas did the 4 caterpillars have in total?
two fourz are 8.
—-

Epilogue:
This story was told to my 6 old son at bedtime. The questions were asked after the story for which he returned the given answers. The story was originally told in Kannada.
-हरेकृष्ण आचार्य

Photo By: Unknown
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Wed Oct 19 2016 09:42:56 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

%d bloggers like this: